ROCKET LEAGUE FINAL STANDINGS, 2007

      TOTAL
1     SIZE MATTERS (Richard Grantham) SM    65.0
2 DARRY AIRS (Darry Davenport)        DA    50.0
3 TEAM MEADS (Mark Meads/Ray Ortiz) TM    47.0
4 FIN&WIN (Jim Lewis/John Flucke) FW    43.0
5 EZ DUZ IT (Derek Ezell) EZ       39.0
6 MAMMER JAMMERS (Matt Wheeler/Erick Emerson) MJ    32.0
7 TILSTARS (Jim Bolles/Rob Tillotson) TS    31.0
8 WEEZELL (Dave Ezell) WZ    27.5
9 LEFT FIELDERS (Jason Pharr)  LF    25.5

Hitting Statistics By Team:

      TOTAL     

AVG    

 PTS   

     HR      PTS      SB      PTS      RBI       PTS
T1    SIZE MATTERS

29.0

  .2766

   6.0

  265    9.0   164    8.0   1059    6.0
T1 DARRY AIRS

29.0

  .2870

   9.0

  235    5.0   143    6.0   1110     9.0
3 TEAM MEADS  

28.0

  .2798

   7.0

  236    6.0   163    7.0    1108    8.0
4 MAMMER JAMMERS

20.0

  .2755

   5.0

  250    8.0   104    2.0   1027    5.0
5 TILSTARS

19.0

  .2734

   2.0

  247    7.0    105    3.0   1070    7.0
6 EZ DUZ IT

16.0

  .2809

   8.0

  152    2.0    108    4.0     791    2.0
7 FIN&WIN

14.0

  .2735

   3.0

  122    1.0   187    9.0     756    1.0
8 WEEZELL

13.0

  .2743

   4.0

  229    4.0     62    1.0     912    4.0
9 LEFT FIELDERS

12.0

  .2660

   1.0

  185    3.0    127    5.0     829    3.0

Hitting Statistics By Category
AVG         PTS         HR         PTS       SB      PTS       RBI      PTS
DA .2870      9.0   SM     265   

   9.0   

  FW    187       9.0      DA    1110       9.0    
EZ .2809    8.0   MJ 250    8.0   SM 164    8.0   TM 1108    8.0
TM .2798    7.0   TS 247    7.0   TM 163    7.0   TS 1070    7.0
SM .2766    6.0   TM 236    6.0   DA 143    6.0   SM 1059    6.0
MJ .2755    5.0   DA 235    5.0   LF 127    5.0   MJ  1027    5.0
WZ .2743    4.0   WZ 229    4.0   EZ  108    4.0   WZ   912    4.0
FW .2735    3.0   LF 185    3.0   TS  105    3.0   LF   829    3.0
TS .2734    2.0   EZ 152    2.0   MJ  104    2.0   EZ   791    2.0
LF .2660    1.0   FW 122    1.0   WZ      62    1.0   FW   756    1.0

Pitching Statistics By Team:

    TOTAL            ERA        PTS          WHIP       PTS         WIN      PTS           SAVE     PTS  
1 SIZE MATTERS

36.0

 

3.812

   9.0  

1.261

   9.0

 

96

   9.0  

84

   9.0
2 FIN & WIN  

29.0

 

4.235

   6.0  

1.285

   7.0

 

90

   8.0  

77

   8.0
3 EZ DUZ IT 

23.0

 

3.950

   8.0  

1.278

   8.0

 

76

   4.0  

43

   3.0
4 DARRY AIRS 

21.0

 

4.228

   7.0  

1.422

   1.0

 

81

   6.0  

76

   7.0
5 TEAM MEADS

19.0

 

4.2889

   5.0  

1.359

   5.0

 

84

   7.0  

17

   2.0
6 WEEZELL

14.5

 

4.597

   1.0  

1.345

   6.0

 

64

   2.0  

69

   5.5
7 LEFT FIELDERS

13.5

 

4.298

   3.0  

1.399

   2.0

 

72

   3.0  

69

   5.5
T8 MAMMER JAMMERS

12.0

 

4.2894

   4.0  

1.394

   3.0

 

53

   1.0  

56

   4.0
T8    TILSTARS

 12.0

 

4.411

   2.0  

1.389

   4.0

 

80

   5.0  

6

   1.0

Pitching Statistics By Category
  ERA                       PTS           WHIP        PTS        

  WIN    

            PTS         

 SAVE  

            PTS   

SM

3.812 

   9.0  

SM

1.261      9.0  

SM

96

   9.0  

SM

84

   9.0

EZ

3.950

   8.0  

EZ

1.278    8.0  

FW

90 

   8.0  

FW

77

   8.0

DA

4.228

   7.0  

FW

1.285    7.0  

TM

84

   7.0  

DA

76

   7.0

FW

4.235

   6.0  

WZ

1.345    6.0  

DA

81

   6.0 

LF

69

   5.5

TM

4.2888

   5.0  

TM

1.359    5.0  

TS

80

   5.0  

WZ

69

   5.5

MJ

4.2894

   4.0  

TS

1.389    4.0  

EZ

76

   4.0  

MJ

56

   4.0

LF

4.298

   3.0  

MJ

1.394    3.0  

LF

72

   3.0  

EZ

43

   3.0

TS

4.411

   2.0  

LF

1.399    2.0  

WZ

64

   2.0  

TM

17

   2.0

WZ

4.597

   1.0  

DA

1.422    1.0  

MJ

53

   1.0  

TS

6

   1.0

Back to League History